Home ] [ Lược-Sử Tiếp-Nối ] Thư Gửi Độc-Giả ] Lời Giới-thiệu ] Chương-I ] Chương-II ] Chương-IIa ] Chương-III ] Chương-IIIa ] Chương-IV ] Chương-V ] Chương-VI ] Chương-VII ] Chương-VIII ] BàiViết LiênHệ ] ToànThể BảnVăn ] Photo Album ] DanhSách DuyệtSách ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH(tiếp) ] Tin Danh-Bạ Tu-Chính ]

 

Lược-Sử HQVN tiếp-nối

The Illustrated History Of the Republic of Viet-Nam Navy

Vũ-Hữu-San

 

 

Khi sinh-tiền, Đô-Đốc Đặng-Cao-Thăng đă một lần viết rằng: “Cuốn Hải-Sử trước hết sẽ giúp chúng ta biết thêm những điều về Hải-Quân mà chúng ta chưa biết. Con cháu chúng ta cũng sẽ có tài-liệu để t́m-hiểu cha ông chúng làm ǵ suốt một chiều dài cuộc chiến hơn 20 năm, những thử-thách, cố-gắng, mệt-nhọc, hy-sinh của chúng ta; các gương anh-dũng tuyệt-vời của một số chiến-hữu chúng ta. Tài-liệu cũng phản lại các luận-điệu xuyên-tạc đầy-dẫy trong các thư-viện đại-học-đường về cuộc chiến của chúng ta. Những người ngoại-quốc khi đọc và suy-nghĩ sẽ có cái nh́n công-bằng về cuộc chiến hơn.”[1]

Trong khả-năng hạn-hẹp, cá-nhân chúng tôi đă đóng góp bằng cách hoàn-thành cuốn sách “Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH”[2], trong đó tŕnh-bày lịch-sử h́nh-thành và phát-triển của Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà, từ ngày thành-lập, năm 1951, cho đến tháng 5 năm 1975.

 Ư-thức rằng nhu-cầu hiện-tại đ̣i-hỏi chúng ta phải phổ-biến những cuốn sách viết bằng Anh-Ngữ, nên cá-nhân chúng tôi sẽ cố-gắng chuyển ngữ hầu hết nội-dung cuốn “Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH” sang Anh-ngữ.

Chúng tôi đă một lần phát-biểu tương-tự: “Giống như một trong những điểm xác định vị trí của chiến hạm trên hải đồ trong một cuộc hành tŕnh cận-duyên hay xuyên-dương, cuốn sách “Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH” này chỉ là một "kiểm điểm" (checkpoint) đánh dấu cột mốc nhỏ của dự án Hải-Sử mà mục tiêu tới phải là một tập tài-liệu trung-thực, khách-quan và khả-tín được ấn-hành bằng Anh-ngữ. với nhiều h́nh-ảnh, phóng-đồ v.v... rơ-ràng đẹp mắt hơn để các thế-hệ mai sau cũng như các sử-gia trên thế-giới có thể dùng làm tài-liệu tham-khảo”.

 

 

Cuốn sách Anh-ngữ này có thể rất lớn nếu có nhiều công-tác-viên. Tuy vậy v́ khả-năng cá-nhân hạn-hẹp hiện-thời của chúng tôi, cuốn sách sẽ nhỏ và nhan-đề sách sẽ phải ghi một cách khiêm-tốn như “The short Illustrated History Of the RVN Navy - A compact English Version of “Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân VNCH”.

Trước đây, 1974, các chiến hạm HQVNCH đă lướt-sóng trực-chỉ Hoàng-Sa để đương đầu với quân xâm-lăng mạnh hơn nhiều lần, thành-công hay thất-bại không phải là yếu-tố chính v́ c̣n tùy thuộc vào nhiều điều-kiện khách-quan cũng như chủ-quan.[3] Lần này cũng như lần đó, cá-nhân Vũ-Hữu-San chúng tôi đều hiện-diện đóng góp.

Tinh-thần phục-vụ, ư-chí quyết-chiến để bảo-vệ lănh-hải mới là điều quan-trọng. Tương-tự, ư-định hoàn-tất tác-phẩm Anh-ngữ về Hải-Quân VNCH cũng sẽ gặp nhiều khó-khăn và chưa chắc sẽ được hoàn-thành viên-măn. Tuy vậy, với ư-chí và quyết-tâm của Tác-giả, cộng thêm sự trợ giúp quí báu của những người có tâm-huyết c̣n nặng ḷng với sự-nghiệp tiền-nhân thành-tâm yểm-trợ[4], chúng tôi hy-vọng sẽ đạt được ít nhiều kết-quả mong-muốn nào đó.

 

 

 

H́nh-ảnh KhuTrục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 hai máy tiến hết tốc-lực, tất cả hải-pháo tác-xạ tối-đa, xung-kích giữa Hạm-Đội Trung-Cộng tại Hoàng-Sa (Duy-Mộng / Quang-Hoà) ngày 19-1-1974 qua nét vẽ của một Hoạ-Sĩ  HQVNCH ngay trong  tháng 1-1974, được người viết tô thêm màu làm b́a sách Tài-Liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa.

 

Vũ-Hữu-San,

http://vuhuusan.tk, http://luocsu.tk, http://haichienhoangsa.tk

366 Camino De Estrella, #231, San Clemente, CA 92672

 

Các cuốn sách khác cùng Tác-giả (vuhuusan@yahoo.com):

- Địa-Lư Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa.

- Vịnh Bắc-Việt & Chủ-Quyền Hải-phận.

- Tài-liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa.

- Sơ-lược Hải-Sử & Thuỷ-Quân Nước ta.

- Chiến-hạm & Chiến-Đĩnh VNCH.

- RVN- White Paper On The Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands- Layout & Reprint

 


[1] Sách “Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH”, trang áp chót của b́a sau.

[2] Đây là một cuốn sách b́a cứng rất to lớn, nặng 5 lbs, 725 trang giấy láng cỡ 81/2 x 11, chứa đựng gần 1 triệu chữ, khoảng 4,000 bức h́nh nhỏ được ghép lại thành 1,000 tấm ảnh lớn màu-sắc rực-rỡ.

[3] Tŕnh-bày trung-thực trong cuốn sách “Tài-liệu Hải-Chiến Hoàng Sa”. Xin liên-lạc để yểm-trợ Tác-Giả..Các cuốn sách do chúng tôi phát-hành đều có chữ kư của Tác-Giả để tránh mạo-nhận. Ấn-phí US$ 20.00.

[4] Cuốn sách  “The Illustrated History Of the RVN Navy” này rất cần sự đóng góp h́nh-ảnh của mọi người, nhất là các Cựu HQVN. Quư bạn  muốn h́nh-ảnh Quân-ngũ của các bạn được lưu lại cho con cháu trong sách, xin liên-lạc về vuhuusan@yahoo.com. Chúng tôi chân-thành cảm ơn trước!